//, 'js/analytics.js' //

Reklamační řád

Společnost EUROPATRON s.r.o., se sídlem Poděbradská 186/56, Praha 9 198 21

DIČ: CZ 48290394,  zapsaná u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 41474,

(dále jen "Europatron" nebo „Prodávající“)

vydává v souladu s příslušnými právními předpisy tento reklamační řád, který blíže upravuje podmínky, na jejichž základě uplatňuje Kupující svá práva při rozporu zboží s kupní smlouvou a dále podmínky uplatňování odpovědnosti za vady vůči Prodávajícímu, popřípadě jiná práva níže uvedená. Tento reklamační řád se netýká služeb poskytovaných společností Europatron.

Společnost Europatron je při prodeji výrobku povinna Kupujícímu s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnout takové informace, aby se Kupující mohl dostatečně seznámit zejména s jeho parametry, cenou, se způsobem jeho dopravy a s úhradou a lhůtou dodání. Zaplacením a převzetím věci přechází na Kupujícího vlastnictví zakoupené věci, mimo splátkový prodej zboží, kde je přechod vlastnictví stanoven příslušnou smlouvou.

Záruční doba začíná běžet od data prodeje koncovému spotřebiteli. Záruční doba je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data prodeje zboží, pokud výrobce zboží, nebo společnost Europatron nestanoví záruční dobu delší. Záruční doba je zpravidla vyznačena v záručním listu přikládaném k výrobku. Není-li k výrobku vystaven záruční list, platí záruční doba zákonná (24 měsíců) nebo doba vyznačená na prodejním dokladu (v případě kupujícího-spotřebitele je-li záruční doba delší než 24 měsíců). Pro prodejní a poprodejní servis u společnosti EUROPATRON postačuje doložení prodejního dokladu společnosti EUROPATRON (faktury), dokladu o zaplacení zboží či jiné prokázání nákupu zboží u Prodávajícího.

1. Rozpor se závaznou objednávkou

V případě dodání zboží v rozporu se závazní objednávkou nebo s rámcovou smlouvou má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor se závaznou objednávkou nebo rámcovou smlouvou zjištěný během šesti měsíců od převzetí věci, pokud z povahy věci nevyplývá, že existenci rozporu musel Kupující zjistit již při jejím převzetí. Shodou s rámcovou smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

2. Reklamace

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

  • Jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti,
  • Jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží,

Reklamaci lze uplatnit podle ustanovení v rámcové smlouvě její nahlášením na určený e-mail a předáním prodávajícímu na „odběrném místě“, při uplatnění reklamace je nutné dodržet obchodní podmínky.

Reklamace se nevztahují na případy:

  • Vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití (např. provoz při nesprávném napájecím napětí, připojování na nedovolené zdroje proudu) anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího
  • Prokazatelných nedovolených zásahů do přístroje
  • Nese-li předložený "Záruční list" či nákupní doklad zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v "Záručním listu" nebo nákupním dokladu.
  • Na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
  • Vady způsobené vlivem živelných katastrof

Reklamaci je možné uznat pouze v případě prokázání následujících skutečností:

  • Že je výrobek vadný, za tímto účelem Kupující předloží vadný výrobek
  • Že se vada vyskytla v záruční době (za tímto účelem Kupující prokáže okamžik prodeje, v případě, že k výrobku byla poskytnuta delší záruční doba než obecná, je třeba ji prokázat zejména záručním listem, nebo jiným dokladem kde je vyznačena a potvrzena Prodávajícím)
  • Nebude-li kterákoli z podmínek zde uvedených ze strany Kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a nebude následně vyřízena.

K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu/ doklad o prodeji konečnému spotřebiteli (paragon)/příjmový doklad či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Reklamované zboží Prodávající doporučuje předat v originálním obalu a kompletní, to znamená včetně všech kabelů, manuálů, jiného případného příslušenství a podobně.

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

3. Termíny pro vyřízení reklamace

Reklamace jsou vyřizovány standardně dle platných zákonů ČR do 30 dnů ode dne podání reklamace.

Bauhaus T- Mobile Hornbach ArcelorMittal
Potřebujete poradit?

Potřebujet poradit s výběrem vhodného produktu nebo služby? Zanechte nám Vaše kontaktní údaje, stručně popište svůj dotaz a my Vám s výběrem rádi pomůžeme.